Szanowni Państwo!

            Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe.

            Administratorem danych osobowych Państwa (jako Rodziców) oraz Państwa Dzieci w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawartych ze żłobkiem są gromadzone i przetwarzane przez spółkę BFP Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wspólnej 63A lok 34, 00-687 Warszawa, NIP: 5213671755.

            Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

            Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa i Państwa Dzieci dane osobowe.

            Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( w tym obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczący dochodzenia lub ochronyprzed roszczeniami do momentu przedawnienia się tych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza bezpośrednio rozwiązanie podpisanej umowy ze żłobkiem „Magiczna Kraina” na pobytu dziecka w placówce z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem , że wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

            Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane).

            Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Żłobek „Magiczna Kraina” NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. robienie na żłobkowych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

            W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (w tym cofnięcia zgody) można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres: BFP Sp. z o.o. ulica Wspólna 63A lok 34, 00-687 Warszawa.

Co stanowi dane osobowe podlegające ochronie?

            Zgodnie z art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

            Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

            Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

            Rodzice żłobka „Magiczna Kraina” powiadamiają żłobek o różnych istotnych kwestiach zarówno dotyczących dziecka np. alergie, choroby i przyjmowane leki, religia lub światopogląd, orzeczenia sądowe dot. pieczy nad dzieckiem, jak i udostępniają dane osób trzecich np. imiona i nazwiska, telefony rodzeństwa lub dziadków uprawnionych do odbierania dziecka z placówki. Wszystkie te informacje podlegają ochronie.

            W żłobku „Magiczna Kraina” podejmuje się działania dla ochrony praw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych

            Przetwarzane dane są wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych, oraz wynikające z prawidłowej realizacji zawartej umowy.

            Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez upoważnienia dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej może nastąpić wyłącznie w przypadku działań osób lub organów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonych zasobów

            Jeśli pokazujemy zdjęcie dziecka, to albo bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej, profilu na Facebook), albo tylko z imieniem.

            Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres opieki nad dzieckiem sprawowanej przez żłobek „Magiczna Kraina”. Po zakończeniu umowy, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

            Dane osobowe nie są przechowywane w sieci, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie są umieszczane na zewnątrz placówki, a więc nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób.

            Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, żłobek nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej nie zwalnia nas to z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i ich udostępniania.